Jobs

สำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สบร. หรือ OKMD) และหน่วยงานภายใน : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI)

มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ไฟแรง มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าร่วมงานกับองค์กรจำนวนหลายอัตรา หากท่านคิดว่าเป็นคนที่ใช้ และมีความสนใจ สามารถดูรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักทรัพยากรบุคคล

OKMD
คุณสุรัตนวดี เรืองศรี
OKMD
คุณสุรัตนวดี เรืองศรี
เว็บไซต์
ประกาศรับสมัครงาน
Senior Assistant Manager, Major shareholder Policy and Action Plan (NDMI)
จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562

หลักฐานประกอบการสมัครงาน

รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป
สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา และทรานสคริป
สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
เพศชาย ต้องแสดงหลักฐานการพ้นพันธะทางทหาร
หากมีประสบการณ์ ต้องส่งหลักฐานรับรองผ่านงานที่ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณา
ผู้สมัครฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องส่งหลักฐานตามที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งระบุไว้

การรับสมัคร และการคัดเลือก

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.okmd.or.th ยื่นใบสมัครที่สำนักงานในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00 - 17.00 น. หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน” ตามที่อยู่ดังนี้
สำนักทรัพยากรบุคคล
สำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
** ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับใบสมัครทางอีเมล **
สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาใบสมัครเข้ารับคัดเลือก เฉพาะผู้ที่สำนักงานเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม โดยอาจใช้วิธีการทดสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์แล้วแต่กรณี และสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนั้นๆ เช่นกัน
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์