logo
บริการส่งหนังสือ เพื่อความสะดวกของสมาชิกนักอ่านทุกคน
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30 – 17.30 น.
(ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ติดต่อสอบถาม 08-1925-9900
เงื่อนไขการใช้บริการ
1.
ต้องมีสถานะสมาชิกรายปีของอุทยานการเรียนรู้ TK Park
2.
ต้องมีค่าประกันหนังสือตามระเบียบของอุทยานการเรียนรู้ TK Park
 
หนังสือภาษาไทย 300 บาท
 
หนังสือภาษาต่างประเทศ 1000 บาท
3.
สมาชิกสามารถยืมหนังสือได้ 10 เล่ม / คน / 14 วัน นับจากวันที่ทำรายการยืม
4.
หากคืนหนังสือเกินกำหนด ค่าปรับจะถูกหักจากค่าประกันหนังสือ ดังนี้
 
หนังสือและสื่อการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 10 บาท / เล่ม / วัน
ขั้นตอนการใช้บริการ
1.
ค้นหาหนังสือผ่าน bit.ly/TKAlive
 
หนังสือที่สามารถยืมผ่านบริการ TK Book Delivery จะต้องมีสถานะ On Shelf อยู่ที่ TK park Bangkok / TK Alive สำหรับหนังสือจอง สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะทาง bit.ly/TKAlive
2.
ส่งข้อมูลผ่าน Line : @TKPark โดยแจ้งรายละเอียดสมาชิก ชื่อ นามสกุล หมายเลขสมาชิก เบอร์ติดต่อ email พร้อมรายกรหนังสือที่ต้องการยืม
3.
บรรณารักษ์ตรวจสอบข้อมูล ยืนยันรายการหนังสือ วิธีการจัดส่ง และค่าใช้จ่าย
4.
สมาชิกจะต้องยืนยันรายการยืม ภายในเวลา 9.30 - 17.00 น. เท่านั้น
5.
เตรียมรับหนังสือจาก TK Book Delivery
การขอใช้บริการ
กรุณาแจ้ง ชื่อ – นามสกุล สมาชิก หมายเลขบัตรสมาชิก เบอร์ติดต่อ E-mail และรายการหนังสือที่ต้องการยืม ทาง Line : @TKPark เพื่อให้บรรณารักษ์ตรวจสอบข้อมูล ยืนยันรายการหนังสือภายในเวลา 9.30 - 17.00 น.
การรับหนังสือ
1.
สมาชิกสามารถเลือกรับหนังสือทางไปรษณีย์ ได้ในรูปแบบ EMS (ในประเทศ) เวลาจัดส่ง 1-2 วัน ค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ 30 บาท
2.
การรับหนังสือ สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นราคารวมค่าบรรจุภัณฑ์สำหรับจัดส่ง
หลังจากสมาชิกยืนยันรายการหนังสือ บรรณารักษ์จะสรุปค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน โดยสมาชิกจะต้องโอนเงินค่าจัดส่งภายใน 1 ชม. นับจากเวลายืนยัน พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน
poster
 
การรับหนังสือผ่านบริการไปรษณีย์ไทย สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่รวมค่าบรรจุภัณฑ์สำหรับจัดส่งแล้ว
ภายในกล่อง TK Book Delivery มีอะไรบ้าง
TK Staff จะบรรจุหนังสือ ใบรายการยืม ที่ระบุกำหนดส่งคืน และแผ่นสติ๊กเกอร์ TK Book Delivery และ ที่อยู่ของ TK Park เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการส่งคืน โดย TK Park จะจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ ภายในเวลา 17:00 น.
สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบว่าหนังสือที่ได้รับอยู่ในสภาพดี และแจ้งให้ TK Park ทราบถึงความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ณ เวลาที่จัดส่ง สมาชิกสามารถปฏิเสธการรับ หากพบหรือสงสัยว่าพัสดุเกิดความเสียหาย มิฉะนั้นสมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าปรับตามระเบียบของ TK Park
การคืนหนังสือ
สมาชิกสามารถส่งหนังสือคืนได้ 2 ช่องทาง
1.
ทางไปรษณีย์
สมาชิกจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ เข้ามาที่
ที่อยู่จัดส่ง
ฝ่ายห้องสมุด (คืนหนังสือ)
สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park)
เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ (ชั้น17)
ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โดยให้วันที่ประทับตราไปรษณีย์ ไม่เกินกำหนด พร้อมส่งหมายเลขติดตามพัสดุ (Tracking No.) ให้เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ทาง Line : @TKPark เพื่อยืนยันการส่งคืนหนังสือ
 
สมาชิกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
2.
คืนด้วยตนเอง
สมาชิกสามารถคืนหนังสือด้วยตนเองที่ตู้คืนหนังสือ ชั้น 8 CentralwOrld ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10:00 – 22:00 น.