แนวคิดการจัดตั้งและดำเนินการ

สังคมแห่งการเรียนรู้คือกุญแจดอกสำคัญ ที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ตลอดจนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนในสังคม
อุทยานการเรียนรู้ TK park ก่อตั้งขึ้นขึ้นมาในฐานะ "ต้นแบบ" ของแหล่งเรียนรู้ มุ่งตอบโจทย์ความต้องการในการแสวงหาความรู้อย่างไม่มีขีดจำกัดของเยาวชนและประชาชนที่รักการอ่านและการเรียนรู้ทุกคน ในรูปแบบของ “ห้องสมุดมีชีวิต” ที่มีหนังสือและสื่อครบครัน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่ "ต่อเนื่อง" "หลากหลาย" และ "โดนใจ" ส่งผลให้อุทยานการเรียนรู้ TK park เป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีค่าของเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะมาร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
หนังสือ
หนังสือ
ดนตรี
ดนตรี
กิจกรรม
กิจกรรม
มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย
จินตนาการไม่รู้จบ
จินตนาการไม่รู้จบ
หนังสือ
หนังสือ
ดนตรี
ดนตรี
กิจกรรม
กิจกรรม
มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย
จินตนาการไม่รู้จบ
จินตนาการไม่รู้จบ
ความเป็นมา

ความเป็นมา

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547 เป็นหน่วยงานสร้างสรรค์แหล่งการเรียนรู้เพื่ออนาคตของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. เปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2548 เป็นที่รู้จักในนาม “ทีเคพาร์ค” (TK park) ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ชั้น 8 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พื้นที่ 3,700 ตารางเมตร ได้รับการออกแบบให้เป็นสถานที่ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่ทันสมัย ผ่านสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เช่น หนังสือ ดนตรี มัลติมีเดีย รวมถึงร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน

2547

วันที่ 13 มกราคม 2547 รัฐบาลตระหนักถึงความจําเป็นในการพัฒนาคนไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ มติคณะรัฐมนตรี มีนโยบายในการเตรียมประเทศไทย ให้เป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based society)
วันที่ 4 พฤษภาคม 2547 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
วันที่ 18 มิถุนายน 2547 ออกประกาศคณะกรรมการบริหารสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ที่ 4/2547 เรื่อง การจัดตั้งและการจัดการสํานักงานอุทยานการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านภายในสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

2548

วันที่ 24 มกราคม 2548 สำนักงานอุทยานการเรียนรู้เปิดบริการอย่างเป็นทางการ ในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิต บนพื้นที่ 1,014 ตร.ม. ที่ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ นับเป็นอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย ที่ดำเนินงานด้านการสร้างสรรค์แหล่งการเรียนรู้เพื่ออนาคต โดยเน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการแสวงหาความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัย

2549

วันที่ 26 พฤษภาคม 2549 สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ย้ายพื้นที่บริการในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิต ไปยังชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บนพื้นที่ 4,200 ตารางเมตร

2553

วันที่ 23 กรกฏาคม - 11 ธันวาคม 2553 สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เปิดบริการ "ห้องสมุดมีชีวิตขนาดย่อม" ในรูปแบบ Mini TK บนพื้นที่ 250 ตารางเมตร บริเวณ ชั้น G อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ เนื่องจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จำต้องปิดบริการ จากเหตุอัคคีภัยสืบเนื่องจากสภานการณ์ทางการเมืองในขณะนั้น

2554

วันที่ 4 มกราคม 2554 สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ กลับมาเปิดให้บริการ ณ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เปิดจุดบริการชั่วคราว TK Alive บนพื้นที่ 150 ตารางเมตร ด้านหน้าโซนจีเนียสแพลนเน็ท ชั้น 6 เนื่องจากพื้นที่บริเวณชั้น 8 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัย
วันที่ 16 กันยายน 2562 สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันอุทยานการเรียนรู้" ตามมติของคณะกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562